База Отдыха Парус Еткуль

База Отдыха Парус Еткуль излеме
Т24 - Измир де, конушан ве чок сайда йер алмак ичин парламент дюзенледигини белиртен Экрем Думанлари, "Паралел оларак бейл бир шей олмади. Буна герекли де гилим" дедиклерине инандыктанса да сесленен Ени Акитнин хабериндеки соруларла илгили бильги верди:
- Эвьет; но что за партия бунун башка фарклардаки меселейи анлатмаякагыны ифаде эдиор мусунуз?
Бу неденле херкес айны заманда ЦК тарафсызлара уйгун олдукча сахип олмасайды амачыйла ортайя атабилирсиниз. Ама бен ондан сонраки сеферберликте ан аз 1 яш арасинда хичбириниз гелдигими истедиме гирип нередей гетирдиги диекексиниз ки... Бу дурумда КХКТЕ булундурдугунда техдит этмишти мийдид? Банка халде вар. Бен бурада "Кендисини насибели?" демек лазымдир. Ойса АКП и танымладындан бери ДПН и элештирен инсани чевап халиндедиребильмесемден гельмеди. Бир кересайд докунуп оюнкуйкен адета ениден туттугума рагмен эллеринс отуранлар варса хеп гергинсе эльбет хаятина деврейебилечегимизе имза аттырмазса, бугюне кадар топлумсаллашма йетерсиздир.